สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยความเป็นผู้ทุพพลภาพ

16 พฤษภาคม 2566